Soutěžte s Trip.market o vouchery na letenky

I. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost WEB SHOP FLY a.s., se sídlem Praha – Modřany, Mezi vodami 1952/9, PSČ 143 00. IČ : 04591399, DIČ: CZ04591399, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21086 (dále jen: „pořadatel“).

Soutěž o vouchery na letenky (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím facebookových stránek Trip.market: https://www.facebook.com/tripmarket.support.

II. Termín a lokalizace

Soutěž probíhá od 18. prosince 2017 od zveřejnění do 22. prosince 2017 15:00:00 hod. (dále jen „doba trvání soutěže“). Soutěžní příspěvky uživatelů umístěné jako komentáře pod soutěžním postem na stránkách Trip.market před datem zahájení a po datu ukončení soutěže nebudou při posuzování a vybírání výherců brány v potaz.

Soutěž probíhá na území České republiky.

III. Podmínky účasti v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice, mimo osob dle článku III. těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“).

Soutěže se nemohou zúčastnit a jsou z ní vyloučeni zaměstnanci pořadatele, obchodní partneři a dodavatelé pořadatele včetně  jejich zaměstnanců a spolupracovníků a dále veškeré osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže, jakož i osoby výše uvedeným osobám v poměru osoby blízké ve smyslu ustanovení § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

IV. Princip soutěže

Principem soutěže je v komentáři napsat osobu a destinaci, kam by se společně vybrali cestovat. Soutěžní příspěvek zní takto:

“SOUTĚŽ: Někdo rád tráví svůj volný čas u moře, někdo na horách a někdo ve víru velkoměsta.

Napište nám, kam a s kým byste se společně nejraději vydali. Tří z vás vylosujeme a odměníme vouchery na nákup letenek v hodnotě 5000, 3000 a 2000 Kč. Tak ať jsou i tyto Vánoce bohaté. A samozřejmě všechny lajky nás potěší.

Úplná pravidla naleznete zde: bit.ly/soutez_vouchery_na_letenky.”

Výherci budou vylosováni ze všech soutěžících, kteří  splní podmínky soutěže. Soutěžní příspěvek nesmí:

a) být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky;

b) obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti nebo která by snižovala lidskou důstojnost;

c) obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;

d) hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;

e) podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;

f) obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;

g) obsahovat skrytou reklamu;

h) jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno pořadatele nebo organizátora.

Soutěžící je oprávněný se zúčastnit soutěže jen s jedním komentářem či fotografií. Upravené odpovědi budou ze soutěže automaticky vyloučené.

Rozhodnutí o tom, zda soutěžní komentář splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně pořadateli.

Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný soutěžní komentář mající za následek nemožnost jeho použití pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího nebo omezeními na straně pořadatele.

Nahráním soutěžního příspěvku uděluje soutěžící souhlas se zveřejněním soutěžního příspěvku a s uvedením jména autora.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní komentář/fotografii, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech (tj. zejména v odstavci 3 tohoto článku), nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

Změna textu (který se netýká mechaniky) soutěžního příspěvku nemá vliv na mechaniku soutěže.

V. Odměny a výhry v soutěži

Výhry v soutěži jsou následující:

1. cena – voucher na nákup letenky na www.trip.market v hodnotě 5 000 Kč

2. cena – voucher na nákup letenky na www.trip.market v hodnotě 3 000 Kč

3. cena – voucher na nákup letenky na www.trip.market v hodnotě 2 000 Kč

VI. Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže a ochrana osobních údajů

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit.

Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher.

Účastí v této soutěži dle článku III. těchto pravidel dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých či zpřístupněných osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa za účelem navázání kontaktu se soutěžícím, vyhodnocení soutěže a nabízení obchodu a služeb a dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 let od udělení souhlasu. Soutěžící uděluje pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na FB stránkách soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v soutěži. Soutěžící, který takto poskytl pořadateli osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům a další práva dle § 21 zákona číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00 v případě, že by zjistil, že pořadatel porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona, a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. Zpracováním osobních údajů může být pověřen organizátor soutěže.

Účastí v soutěži dle článku III. těchto pravidel soutěžící souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace pořadatele.

VII. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná.

Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže.

Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Facebookových stránkách soutěže a zároveň uložena v písemné podobě na adrese pořadatele soutěže, společnosti WEB SHOP FLY a.s.,Mezi vodami 1952/9, Praha – Modřany, PSČ 143 00.

Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zeď facebookového profilu: https://www.facebook.com/tripmarket.support.

V Praze dne 18. prosince 2017


Tagy

žádné tagy

Kategorie