Soutěž „Cestuj s Instaxem“ s Letenkylevně.cz

I. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost WEB SHOP FLY a.s., se sídlem Praha – Modřany, Mezi vodami 1952/9, PSČ 143 00. IČ : 04591399, DIČ: CZ04591399, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21086 (dále jen: „Pořadatel“).

Soutěž o vouchery na letenky (dále jen „soutěž“) bude probíhat prostřednictvím facebookových stránek Letenkylevne.cz: https://www.facebook.com/levneletenky.

II. Soutěžící

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele soutěže a osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby, podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnanců blízkých. V případě, že se výhercem stane osoba, která je vyloučena jako výherce, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 22 Občanského zákoníku.

III. Průběh soutěže

Soutěž bude probíhat od 19.4.2018 20:45 hod. do 26.4.2018 14:00 hod.

Účast v soutěži je podmíněna nákupem letenky na https://www.flymeto.com. Letenkou se rozumí jakákoli letenka pro jednu osobu (jednosměrná nebo zpáteční), dále také jako „letenka“.    

Úkolem soutěžících je koupit letenku a zaslat email s jménem a příjmením, adresou, datem narození a rezervačním kódem na mail info@webshopfly.com. Toto je možné učinit pro každého cestujícího zvlášť pokud je uvedený na letence se stejným PNR kódem. 

Za soutěžícího se považuje osoba, která si zakoupila 1 letenku a odeslala výše uvedené informace na výše uvedenou emailovou adresu Pořadatele. 

Soutěže se lze zúčastnit opakovaně vždy s každým novým nákupem 1 kusu letenky.

Losování soutěže proběhne do 27. 4. 2018 v sídle Pořadatele, kde budou shromážděny všechny zaslané emaily. Vylosování výherce provede určený obchodní zástupce Pořadatele tak, že bude vylosován jeden výherce, který obdrží výhru – fotoaparát Fujifilm Instax Mini 8 s náplní 10×2.

IV. Výhra

Soutěžíme o fotoaparát Fujifilm Instax Mini 8 s náplní 10x2v prodejní ceně 2.000 Kč.

V případě výhry bude výherce kontaktován e-mailem či telefonicky nejpozději do 10 dnů od vylosování výherce. Pokud se Pořadateli nepodaří vítěze soutěže zastihnout do 14 dnů od prvního pokusu (přičemž se Pořadatel zavazuje kontaktovat vítěze alespoň 2x prostřednictvím e-mailu nebo telefonu), výhra přechází na dalšího soutěžícího v pořadí.

Výhra bude předána v sídle Pořadatele, případně na jiném místě, na kterém se výherce s organizátorem soutěže domluví, nebo bude zaslána poštou.

 V. Závěrečná ustanovení

Pořadatel neodpovídá za přímé či nepřímé škody v souvislosti s účastí v soutěži.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou.

Všichni účastníci soutěže v případě výhry souhlasí se zveřejněním jejích jména na Facebook nástěnce Pořadatele – https://www.facebook.com/levneletenky.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výhry v soutěži. Výhru nezíská soutěžící, který nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výhry.  Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.

Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojena se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace pořadateli a organizátorovi soutěže a nikoliv společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. V případě jakýchkoliv dotazů se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zeď facebookového profilu: https://www.facebook.com/levneletenky.

Všeobecná ustanovení:

  1. Do soutěže nebudou zařazeny letenky koupené mimo dobu trvání soutěže.

  2. Účastník uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlas s bezplatným zpracováním osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže Pořadateli jakožto správci za účelem vyhodnocení Soutěže a rozeslání výhry a u výherců za účelem zveřejnění jejich jména, příjmení a adresy na webových stránkách společnosti, a to na dobu do: 31. 3. 2019. Po tomto datu budou všechny osobní údaje bezpečným způsobem zlikvidovány. Účastník potvrzuje, že se seznámil se svými právy dle §11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Udělení souhlasu je dobrovolné a osobní údaje budou po vyhodnocení soutěže bezpečným způsobem zlikvidovány.

  3. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou v České republice.  Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké, jakož i zaměstnanci ostatních spolupracujících společností. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra není platně získána a takové osobě nebude předána. Výhra v soutěži se nepředá také v případě, že Pořadatel zjistí nebo budou mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

  4. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

  5. Výhry, které není možné předat nebo je jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, propadají bez náhrady Pořadateli.

  6. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž ve vážných a zcela odůvodnitelných případech změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

V Praze dne 19. dubna 2018


Tagy

žádné tagy

Kategorie